Małgorzata Rybak

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://malgorzata-rybak.pl/sklep, prowadzony jest przez Małgorzatę Rybak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą STREFA ROZWOJU Małgorzata Rybak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 691-192-02-28, REGON 020826530.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://malgorzata-rybak.pl/sklep

§2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STREFA ROZWOJU Małgorzata Rybak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 691-192-02-28, REGON
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://malgorzata-rybak.pl/sklep
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Przedmiot transakcji – Towary i Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 15. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Usługa – usługa lub produkt elektroniczny prezentowany w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 17. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

 

§3

Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://malgorzata-rybak.pl/sklep.

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego, znajdującego się na stronie https://malgorzata-rybak.pl/sklep, jest firma STREFA ROZWOJU Małgorzata Rybak, zarejestrowana pod adresem ul. Zawadzkiego 4a, 55-095 Długołeka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem NIP 691-192-02-28 i numerem REGON 020826530, reprezentowana przez Małgorzatę Rybak, malgorzata.anna.rybak@gmail.com, tel. +48 606 248 437.

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Wszystkie Towary i Usługi oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§4

Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

 

 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

 1. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Nieudzielenie tej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zamówienia.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w celu uzyskiwania wiadomości o charakterze informacyjnym i marketingowym. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

§5

Wysyłka/Dostawa

 

 1. Klient decyduje o formie dostarczenia towaru podczas składania zamówienia.

 

 1. Towar może zostać wysyłany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej po wniesieniu dodatkowej opłaty pod wskazany adres.

 

 1. Klient wskazuje adres wysyłki w formularzu zamówienia. Adres może zostać także podany drogą mailową na adres malgorzata.anna.rybak@gmail.com. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu podanego poniżej oraz widoczne podczas wyboru formy dostawy. a. InPost – Kurier InPost na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – 14,99 – Przesyłka do punktu odbioru Paczkomat – 12,99 zł b. Przesyłki zagraniczne – List/paczka rejestrowana zagraniczna do krajów Unii Europejskiej Pocztą Polską – 18,50 zł – List/paczka rejestrowana zagraniczna do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Pocztą Polską – 20 zł

 

§6

Płatności

 

 1. Na życzenie Klienta przesyłamy fakturę drogą elektroniczną.

 

 1. Dane do faktury należy podać w momencie składania zamówienia.

 

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem szybkich płatności online lub przelewem na konto bankowe sklepu:

 

STREFA ROZWOJU Małgorzata Rybak

70 1050 1575 1000 0092 8335 8944 (ING Bank Śląski)

 

 1. Klient może skorzystać z następujących systemów obsługujących szybkie płatności online: – system płatności PayPal – system płatności Przelewy24.

 

§7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub adres email Usługodawcy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 

 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 

 1. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

 1. Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 

§8

Procedura reklamacji

 

 1. Usługodawca informuje, że jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

 

 1. Reklamacje należy składać drogą pocztową na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres malgorzata.anna.rybak@gmail.com

 

 1. Składając reklamację, należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawę reklamacji.

 

 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

 1. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Przedsiębiorcy dokonujący zakupy w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje rękojmia.

 

§9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient może modyfikować wprowadzone dane.

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

 1. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres malgorzata.anna.rybak@gmail.com

 

 1. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

 1. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§10

Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

 1. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).